Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
1.a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, c.q. het verrichten van diensten en/of koop en verkoop door Heli Account B.V.
1.b. De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Heli Account B.V.
1.c. Bijzondere van de algemene voorwaarden van Heli Account B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.d. Heli Account B.V. kan deze algemene voorwaarden wijzigen door schriftelijke kennisgeving daarvan aan opdrachtgever.

Artikel 2: Definities
2.a. Onder Heli Account B.V. wordt verstaan: de besloten vennootschap Heli Account B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Hardinxveld Giessendam aan de Rivierdijk 830 B (3371 EN), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Drechtsteden onder dossiernummer 24326969.
2.b. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de overeenkomst is aangegaan of in wiens opdracht is gehandeld.
2.c. Onder de term software wordt hier verstaan alle programmatuur vastgelegd op formulieren, magnetische banden, internet en schijven en alle overige middelen, waarop gegevens zijn of worden vastgelegd, die worden geleverd door Heli Account B.V.
2.d. Onder de term hardware wordt in deze voorwaarden verstaan alle stoffelijke onderdelen van computersystemen, inclusief randapparatuur, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede de daarbij behorende onderdelen exclusief verbruiksartikelen en verwisselbare informatiedragers.
2.e. Onder de term producten wordt in deze voorwaarden verstaan de hiervoor gedefinieerde software en hardware die door Heli Account B.V. worden geleverd. 2.f. Onder de leveringstermijn wordt in deze voorwaarden mede verstaan de tijd waarbinnen Heli Account B.V. de opdracht zal uitvoeren.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten
3.a. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Heli Account B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven.
3.b. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens Heli Account B.V. van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat Heli Account B.V. tot uitvoering c.q. tot levering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen.
3.c. Fouten en/of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van Heli Account B.V. leiden en doen Heli Account B.V. evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade door bovenstaande factoren veroorzaakt.
3.d. Indien wordt gecontracteerd met twee of meer opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
3.e. Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met een overdracht van tussen Heli Account B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) aan een derde, voorzover deze overdracht plaatsvindt in het kader van een overdracht door Heli Account B.V. van haar onderneming of een deel daarvan aan deze derde.

Artikel 4: Prijzen
4.a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt de prijs overeenkomstig het door Heli Account B.V. aangegeven tarief, dan wel de aanbieding. Alle prijzen zijn in Euro’s.
4.b. Kostprijsverhogingen die na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van af- of oplevering zijn ontstaan kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Prijsverhogingen die voortvloeien uit vorenvermelde oorzaak geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.c. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.d. Terzake van de uitgevoerde opdracht wordt door Heli Account B.V. op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt, dan wel, indien de opdracht is verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving der specificaties, eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties.
4.e. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 5: Annuleringen
5.a. Behoudens wanneer dit schriftelijk met Heli Account B.V. is overeengekomen kunnen orders c.q. opdrachten niet worden geannuleerd.
5.b. Indien, in het vorenvermelde geval annulering is toegestaan, dient de opdrachtgever Heli Account B.V. van de gehele of gedeeltelijke annulering schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan Heli Account B.V. alle met het oog op de uitvoering gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Heli Account B.V. op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6: Levering en leveringstermijn
6.a. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Heli Account B.V. zijn de producten te leveren en/of de werkzaamheden uit te voeren. Overschrijdingen van de leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de opdrachtgever.
6.b. Overschrijding van de leveringstermijn die overeenkomstig deze voorwaarden niet aan Heli Account B.V. kan worden toegerekend, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6.c. Levering geschiedt steeds “af magazijn”, alwaar de producten zijn opgeslagen. Het risico gaat derhalve steeds op de opdrachtgever over op het moment dat de producten het magazijn verlaten. Heli Account B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ontstaan door of in verband met het transport.
6.d. Indien de opdrachtgever de producten voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden deze voor zijn rekening en risico zijner beschikking gehouden.
6.e. Heli Account B.V. behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren.

Artikel 7: Reclameren
7.a. De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten c.q. de uitvoering van het werk, de producten c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Heli Account B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering Heli Account B.V. schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het product is geleverd c.q. het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht van reclame.
7.b. Opdrachtgever is gehouden aan te tonen dat de producten c.q. werkzaamheden waarover hij zich beklaagt de door Heli Account B.V. geleverde producten c.q. de door Heli Account B.V. uitgevoerde werkzaamheden betreffen.
7.c. Heli Account B.V. dient terstond in staat te worden gesteld een beroep op het recht van reclame te controleren. Indien een reclamering naar haar oordeel juist is, zal zij te harer keuze een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten c.q. diensten, hetzij de geleverde producten kosteloos vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand, dan wel zorg dragen voor een adequate oplossing in overleg met de opdrachtgever, welke nimmer kan leiden tot verdere aansprakelijkheid dan tot het bedrag van de factuurwaarde. Heli Account B.V. is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.
7.d. Reclamering geeft de opdrachtgever geen recht de betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 8: Betaling
8.a. De vorderingen van Heli Account B.V. dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever.
8.b. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening ten kantore van Heli Account B.V. of op een door Heli Account B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.
8.c. Onverminderd het recht van retentie, zal het Heli Account B.V. bij het uitvoeren van een opdracht c.q. order die een bedrag van € 5.000,- te boven gaat, vrij staan voldoende zekerheid te verlangen van de opdrachtgever in de vorm van vooruitbetaling, alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan.
8.d. Indien de opdrachtgever de vordering van Heli Account B.V. niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Heli Account B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1,5% rente per maand in rekening te brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum.
8.e. Heli Account B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, door de nietbetaling veroorzaakt te vorderen.
8.f. De buitengerechtelijk kosten worden gesteld op 15% van de som van hoofdsom plus rente aangevuld met bureaukosten, met een minimum van € 25,--. Uit het enkele feit dat Heli Account B.V. de incasso van een vordering uitbesteedt aan een derde volgt de grootte en gehoudenheid tot betaling van deze kosten.
8.g. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Heli Account B.V.,wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.a. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over het risico en in het bijzonder het overgaan op de opdrachtgever is bepaald, blijven de geleverde producten, alsmede de aangevoerde onderdelen en materialen eigendom van Heli Account B.V. totdat de opdrachtgever al hetgeen hij terzake van of in verband met de door Heli Account B.V. gedane leveringen van producten of diensten met inbegrip van rente en kosten, aan Heli Account B.V. verschuldigd is, volledig heeft betaald.
9.b. De opdrachtgever is niet bevoegd over de producten op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de producten, voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan Heli Account B.V. heeft plaatsgevonden. De producten mogen derhalve in geen geval worden vervreemd, noch worden beleend of in pand worden gegeven of op welke zijn dan ook of welke titel ook uit het bedrijf c.q. de macht van de opdrachtgever worden gebracht, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Heli Account B.V. heeft voldaan.
9.c. Indien de opdrachtgever niet volledig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens Heli Account B.V. en voorts het geval van ontbinding der overeenkomst uit welke hoofde dan ook, zal Heli Account B.V. gerechtigd zijn alle producten, waarop het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, alsmede de producten, indien deze aan een ander goed zijn bevestigd, op eerste vordering te demonteren en terug te nemen, terwijl de opdrachtgever verplicht zal zijn de producten op eerste aanmaning franco aan Heli Account B.V. te retourneren, alles onverminderd het recht van Heli Account B.V. op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen.

Artikel 10: Retentierecht
Onverminderd het wettelijke retentierecht is Heli Account B.V. gerechtigd enig goed van de opdrachtgever,dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich tehouden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Heli Account B.V. uit welk hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Heli Account B.V. ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.a. Heli Account B.V. is niet aansprakelijk voor kosten, interesten en schaden die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zij gesteld;
C. Onoordeelkundig gebruik van de door Heli Account B.V. geleverde producten;
D. Het verstrekken door opdrachtgever van onvolledige c.q. onjuiste informatie.

11.b. Heli Account B.V. is slechts aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door Heli Account B.V. te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.
11.c. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
11.d. Heli Account B.V. zal nimmer gehouden zijn geleden vertragings-, bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
11.e. Heli Account B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, verlies of diefstal met betrekking tot goederen van opdrachtgever of derden, die Heli Account B.V. onder zich heeft.

Artikel 12: Garantie
12.a. Terzake van de door Heli Account B.V. geleverde producten respectivelijk de door Heli Account B.V. opgeleverde werkzaamheden zijn slechts garantiebepaling van toepassing indien en voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk met Heli Account B.V. zijn overeengekomen.
12.b. Voor verkochte en geleverde producten met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
12.c. De eventueel verleende garantieverplichting, zoals vermeld in het voorgaande artikellid, vervalt indien de opdrachtgever zelf wijzigingen aanbrengt in, of reparaties verricht aan het geleverde of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door Heli Account B.V. op, naar zijn oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met Heli Account B.V. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede het geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Heli Account B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze zonder dat Heli Account B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Heli Account B.V. ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 14: Afwijkende voorwaarden.
14.a.Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door Heli Account B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
14.b. Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen de voorwaarden van Heli Account B.V. prevaleren.

Artikel 15: Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Heli Account B.V. binden de laatste niet, voorzover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.

Artikel 16: Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Heli Account B.V. om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een in overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. Heli Account B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden, tenzij opdrachtgever aantoont dat de keuze voor deze derde niet zorgvuldig is geweest. Heli Account B.V. is namens opdrachtgever gemachtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

Artikel 17: Overmacht.
17.a. Indien Heli Account B.V. door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Heli Account B.V. onverminderd de haar verder toekomende rechten het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn.
17.b. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan. oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, burgerlijke uitzonderingstoestand, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, ingrijpende temperatuur- schommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering export- of importvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen, wanprestatie of het anderszins uitblijven van prestaties van toeleveranciers van Heli Account B.V. alsmede elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Heli Account B.V. kan worden tegengeworpen.

Artikel 18: Verzekering.
18.a. De opdrachtgever kan Heli Account B.V. verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke Heli Account B.V. niet aansprakelijk is. Heli Account B.V. is echter slechts gehouden een verzekering af te sluiten, zoals in het bovenstaande bedoeld, indien en voorzover Heli Account B.V. zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.
18.b. Indien de opdrachtgever aan Heli Account B.V. heeft opgedragen een zodanige dan wel een meer beperkte verzekering af te sluiten en Heli Account B.V. heeft deze opdracht aanvaard en bevestigd, zal laatstgenoemde aansprakelijk zijn voor de schaden, die voor de opdrachtgever zullen voortvloeien uit het niet ten uitvoer brengen van de hem gegeven opdracht.

Artikel 19: Intellectuele Eigendomsrechten.
19.a. Onder levering van software wordt in deze voorwaarden verstaan het door Heli Account B.V.,danwel diens licentiegevers of toeleveranciers toekennen van een niet-exclusief, gebruiksrecht aan opdrachtgever. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Heli Account B.V. danwel diens licentiegevers of toeleveranciers,  is opdrachtgever niet toegestaan dit gebruiksrecht over te dragen aan een derde.
19.b. Opdrachtgever erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op de door Heli Account B.V. geleverde software, inclusief eventuele op verzoek van opdrachtgever door Heli Account B.V. aangebrachte wijzigingen daarin, uitsluitend toekomen aan Heli Account B.V. danwel diens licentiegevers of toeleveranciers.
19.c. Opdrachtgever erkent dat de door Heli Account B.V. geleverde software auteursrechtelijk beschermd is en zal deze rechten respecteren.
19.d.Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden, behoudens schriftelijke toestemming van Heli Account B.V., om de door Heli Account B.V. ontworpen c.q. ontwikkelde software te verhuren of op andere wijze door derden te laten gebruiken. Ook is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Heli Account B.V. de door Heli Account B.V. ontwikkelde software te kopiëren, te veranderen of te reproduceren. Het maken van één reservekopie van de software door opdrachtgever is toegestaan, mits deze uitsluitend wordt gebruikt ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Opdrachtgever zal dezelfde verplichtingen opleggen aan tussenpersonen en/of afnemers.
19.e. Heli Account B.V. kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn onder art. 19 d. bedoelde toestemming. het betalen van een geldelijke vergoeding daarin inbegrepen.
19.f. Ingeval van schending van het auteursrecht door de opdrachtgever terzake van de door Heli Account B.V. ontworpen c.q. ontwikkelde software zal een boete verschuldigd zijn aan Heli Account B.V. van € 25.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van Heli Account B.V. op volledige schadevergoeding.

Artikel 20: Geschillen en Toepasselijk recht.
20.a. Op deze voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
20.b. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan
20.c. Alle geschillen tussen partijen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag, tenzij de kantonrechter absoluut bevoegd is.

Artikel 21: Gegevens over en van Klant en verwerking van persoonsgegevens.
21.a. Het gebruik door opdrachtgever van de software resulteert in de opslag van gegevens. Deze gegevens bestaan enerzijds uit de gegevens die Heli Account B.V. opslaat over opdrachtgever zelf (“Klantgegevens”) en anderzijds uit de gegevens die door of namens opdrachtgever worden opgeslagen in de software (“Administratiegegevens”).
21.b. De Klantgegevens bestaan onder andere uit contactgegevens, IP adressen en bank- en betalingsgegevens. Heli Account B.V. is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Klantgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”).
21.c. Heli Account B.V. is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Administratiegegevens aan te merken als een verwerker van opdrachtgever in de zin van AVG en opdrachtgever als een verwerkingsverantwoordelijke. Artikel 28(1) AVG vereist dat tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een overeenkomst wordt gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke is geregeld. Deze overeenkomst is opgenomen in de Verwerkersovereenkomst die een integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en daarmee de overige overeenkomsten.
21.d. Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de Administratiegegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Administratiegegevens. Heli Account B.V. zal tot zes (6) maanden na afloop van de Overeenkomst op verzoek van en tegen betaling door opdrachtgever van een nader te bepalen vergoeding een kopie van de Administratiegegevens in een algemeen leesbaar formaat aan opdrachtgever sturen. Na afloop van deze periode worden de Administratiegegevens verwijderd door Heli Account B.V..
21.e. Heli Account B.V. behoudt zich het recht voor om de Klantgegevens en Administratiegegevens geanonimiseerd te gebruiken voor analysedoeleinden.
21.f. Heli Account B.V. draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de Klantgegevens en de Administratiegegevens. De door Heli Account B.V. genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de opgeslagen gegevens. Heli Account B.V. zal Klant op diens verzoek en voor zover redelijk inzage geven in het beveiligingsbeleid van Heli Account B.V. ten aanzien van de Klantgegevens en de Administratiegegevens.